Bohunice/Sedmerovec – Galková, prieskum 2009

Leží východne od obce v polohe s názvom Galková v blízkosti kóty 296,1 – Vrchy, ktorou vedie hranica medzi katastrami obcí Sedmerovec a Bohunice. Povrchovým prieskumom sa na lokalite našlo spolu 242 kamenných artefaktov. V surovinovej skladbe prevláda rádiolarit. V malej miere sa našli artefakty z kremeňa, kremenca, silicifikovaného pieskovca, rohovca, eratického silicitu a porfýru (?). Súbor tvoria zväčša úštepy, fragmenty […]

Pozvánka na GEPAARD 2014

Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave Archeologický ústav SAV v Nitre a Slovenská archeologická spoločnosť   Vás pozývajú na   3. Geologicko-Paleontologicko-Archeologickú Diskusiu 2014   Vážené kolegyne, vážení kolegovia,      pozývame vás na stretnutie geológov, paleontológov a archeológov, ktoré sa uskutoční v utorok 25. marca 2014 v prednáškovej miestnosti „Objavovňa“ na III. poschodí v priestoroch SNM – Prírodovedného […]

Modrovka – Koncom do Váhu, prieskum 27.3.2012

Lokalita leží juhozápadne od centra obce na západnom svahu sprašového chrbta Nad Bôrím, v nadmorskej výške 202 m, s výbornou vizuálnou kontrolou okolia. Prevýšenie voči údoliu Váhu je 39 m. Podľa ústnej informácie R. Baču pochádzajú z tejto polohy viaceré súkromné zbierky miestnych amatérskych zberateľov, z ktorých niektoré by sa mali nachádzať aj v Balneologickom […]

Modrovka – Nad Bôrím, prieskum 27.3.2012

Lokalita leží juhozápadne od centra obce na temene sprašového chrbta, v nadmorskej výške 237 m, s výbornou vizuálnou kontrolou okolia s prevýšením 74 m. Našiel ju J. Bárta v 60-tych rokoch 20. storočia. Nálezy z prieskumu v roku 2012 tvorí 7 artefaktov. Ide o nevýrazné čepeľové škrabadlo s obojstrannou retušou z hnedého radiolaritu, hlavicu škrabadla […]

Koniarovce – Za hájom, prieskumy 2011-2012

Poloha Koniarovce – Za hájom leží zhruba 400 metrov severozápadne od lokality Výčapy-Opatovce – Staré vinohrady. Ide o nález dvoch artefaktov zo silicitu glacigénnych sedimentov. V prvom prípade ide o niekoľkonásobné rydlo, druhý je úštep. Nálezy najskôr súvisia s mladopaleolitickým osídlením vo Výčapoch-Opatovciach, alebo Hrušovanoch – Carynách. Prvý nález našiel O. Lauko počas prieskumu dvoch […]

Výčapy-Opatovce – Staré vinohrady, prieskumy 2011-2013

Počas opakovaných prieskumov v rokoch 2011-2013 sme overovali a zameriavali lokality na Ponitrí a našli sme dve koncentrácie artefaktov na rozhraní katastrov obcí Výčapy-Opatovce a Koniarovce. Dve lokality z týchto miest sú známe z prieskumov J. Bártu v 60-tych rokoch. Lokality ležia západne od obcí na okraji Nitrianskej Pahorkatiny v nadmorskej výške 235 m. V […]

Chrabrany – Špargľa, prieskumy 2011

Lokalita je známa z prieskumu J. Bártu v roku 1961, ktorý ju uvádza pod názvom Kopanica. Nálezy kamennej štiepanej industrie datoval rámcovo do paleolitu. V roku 2011 sme uskutočnili dva prieskumy zamerané na upresnenie polohy lokality a jej fixovanie pomocou GPS. Počas prvého prieskumu sme našli 15 štiepaných kamenných artefaktov a 3 fragmenty novovekej keramiky. […]

Lúka – Za kaštieľom, prieskumy 2010-2013

Lokality v katastri obce Lúka v polohe Za kaštieľom boli objavené počas povrchových prieskumov v roku 2010. Zamerané boli pôvodne tri polohy (Za kaštieľom 1-3), neskôr sa ukázalo, že polohy 1 a 2 tvoria pravdepodobne jednu väčšiu lokalitu. Opakovaný prieskum sme urobili v roku 2011 a zatiaľ posledný 16.11.2013. Z polohy Lúka – Za kaštieľom […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme