Bohunice/Sedmerovec – Galková, prieskum 2009

Leží východne od obce v polohe s názvom Galková v blízkosti kóty 296,1 – Vrchy, ktorou vedie hranica medzi katastrami obcí Sedmerovec a Bohunice. Povrchovým prieskumom sa na lokalite našlo spolu 242 kamenných artefaktov. V surovinovej skladbe prevláda rádiolarit. V malej miere sa našli artefakty z kremeňa, kremenca, silicifikovaného pieskovca, rohovca, eratického silicitu a porfýru (?). Súbor tvoria zväčša úštepy, fragmenty úštepov, výrobný odpad a hrubé odštepy a zlomky jadier. Čepele sa našli v malom počte. Zo skupiny retušovaných nástrojov sa našli retušované úštepy, často s ventrálnou retušou, ktorá sa objavuje aj na čepeliach, ďalej vruby, driapadlo, odštepovač, retušované čepele, šikmo retušované čepele a krátka priečne retušovaná čepeľ. Jadrá majú takmer výlučne úštepový charakter. Z typologického hľadiska sú zastúpené nepravidelné jadrá a hranolové, po jednom kuse sa našli kužeľové, kýlovité a diskovité. Zaujímavými nálezmi sú 2 sekáče (chopper) z kremeňa a bazálna časť hrubej širokej čepele zo silicifikovaného pieskovca. Lokalita je známa zo zmienok J. Bártu (1961, 22; 1965, 28, 123), ktorý ju datoval do paleolitu bez bližšieho zaradenia. Na základe nových nálezov sa prikláňame k datovaniu do stredného paleolitu, avšak nevylučujeme ani včasnú fázu mladého paleolitu. Celkový charakter súboru naznačuje možnosť opakovaného osídlenia polohy vo viacerých obdobiach.

Literatúra:

Bárta, J: K problematike paleolitu Bielych Karpát. Slov. Arch. 9, 1961, 9-32.
Bárta, J: Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej. Nitra 1965.
Schreiber, P: Štiepaná a hladená industria doby kamennej z oblasti Ilavy až Považskej Bystrice. Diplomová práca (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave).

Updated: 1. februára 2014 — 23:41

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme