Boleráz II – Šarkan II, prieskum 13.4.2011

Poloha, najbohatšia na nálezy v katastri Boleráza, leží východne od kóty 274 – Šarkan. Ide o rozľahlú plošinu na temene, zvažujúcu sa mierne na JV. Nálezy sa koncentrujú v severozápadnej časti smerom ku kóte, blízko pri okraji lesa a na svahu, klesajúcom na sever do údolia Krupského potoka. Nadmorská výška je približne 266 m.

Lokalitu našiel J. Bárta pravdepodobne v roku 1962. Súbor doplnil povrchovými zbermi O. Čepan (Čepan 1985, 38). V roku 2011 sme urobili prieskum lokality a zamerali viacero nálezov štiepanej kamennej indutrie, ktorá sa nachádza v malých množstvách roztrúsená po veľkej ploche Šarkana. Situáciu sťažuje prítomnosť naplavených radiolaritových štrkov v tejto časti Trnavskej tabule, ktoré pravdepodobne lákali pravekých lovcov ako ľahko dostupný i keď zväčša menej kvalitný zdroj kamennej suroviny.

V kolekcii J. Bártu je 21 štiepaných artefaktov. Technologickú skladbu tvoria 3 jadrá, 3 čepele a fragmenty čepelí, 6 úštepov, 3 kusy odpadu, 5 opotrebovaných čepelí (4 s jednostrannou a 1 s obojstrannou retušou) a 1 retušovaný nástroj – klinové rydlo stredné. O. Čepan popisuje lokalitu ako 100 m široký sídliskový priestor na ktorom sa našli artefakty z radiolaritu, rohovca a patinovaného pazúrika (SGS). Z artefaktov konkrétne spomína iba výskyt jadier. Kolekcia niekoľkých (cca 30-50) kusov artefaktov nájdená v roku 2011 nebola doteraz podrobne spracovaná. Išlo väčšinou o výrobný odpad bez výraznejších typov nástrojov. Povrchový prieskum potvrdil rozšírenie nálezov na veľkej ploche.

O. Čepan (1985, 38) datuje kolekciu do staršieho gravettienu (?). J. Bárta hovorí všeobecne o paleolitickej stanici. Datovanie do paleolitu je na mieste, avšak presnejšie kultúrne zaradenie je bez typologicky výraznejších nálezov nemožné. Na základe údajného nálezu pästného klina amatérskymi zberateľmi prichádza do úvahy obdobie od stredného paleolitu, cez včasnú fázu mladého paleolitu (EUP) až po mladý paleolit. Pravdepodobné je viacnásobné osídlenie vzhľadom na prítomnosť naplavených štrkov s dostatkom suroviny vhodnej na výrobu štiepanej kamennej industrie na Šakrane ako aj v celej oblasti.

Literatúra:

ČEPAN, O.: Nové paleolitické lokality na západnom Slovensku. In: Štud. Zvesti 21, 1985, 27-45.

 

Updated: 7. februára 2014 — 19:30

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme