Ratnovce VIII – Poldielce I, prieskum 4.1.2014

Lokalita sa nachádza JZ od kostola na temene sprašového chrbta orientovaného v smere JV-SZ, s výbornou vizuálnou kontrolou okolia. Nadmorská výška lokality je 210 m. Našiel ju F. Prošek v rokoch 1949-1950, ďalšie prieskumy tu v 60-tych rokoch realizoval J. Bárta. Povrchový prieskum na lokalite robil pravdepodobne aj O. Čepan a neskôr D. Thurzo. V roku 2008 bola lokalita zameraná pomocou GPS počas prieskumu Ľ. Kaminskej, A. Nemerguta a O. Žaára (AVANS 2008). Ďalšie prieskumy tu robil M. Vlačiky a zatiaľ posledný sme urobili 4.1.2014, kedy sme pomocou GPS zamerali niekoľko kusov štiepanej industrie a fragmentov zvieracích kostí.

Kolekciu nálezov F. Prošeka a J. Bártu tvorí 14 artefaktov zväčša z SGS. Z retušovaných nástrojov sa našlo čepeľové škrabadlo s bočnou retušou z SGS, 5 rydiel rôznych typov, kombinovaný nástroj škrabadlo–rydlo z SGS a opracované čepele.

V zbierke z posledného prieskumu sa nachádza, okrem fragmentov zvieracích kostí, 13 kamenných štiepaných artefaktov z radiolaritu a SGS. Zväčša ide o úštepy a čepele. Z nástrojov sa našlo rydlo. Zaujímavosťou je častá vápenatá krusta na nástrojoch. Lokalita je výnimočná aj bohatším výskytom zvieracích kostí, čo je v rámci paleolitických lokalít na Slovensku pri povrchovom zbere ojedinelý jav.

 

Updated: 29. januára 2014 — 15:44

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme