Koniarovce – Za hájom, prieskumy 2011-2012

Poloha Koniarovce – Za hájom leží zhruba 400 metrov severozápadne od lokality Výčapy-Opatovce – Staré vinohrady. Ide o nález dvoch artefaktov zo silicitu glacigénnych sedimentov. V prvom prípade ide o niekoľkonásobné rydlo, druhý je úštep. Nálezy najskôr súvisia s mladopaleolitickým osídlením vo Výčapoch-Opatovciach, alebo Hrušovanoch – Carynách. Prvý nález našiel O. Lauko počas prieskumu dvoch spomínaných polôh v roku 2011. Pri neskoršom prieskume v roku 2012 sme našli ďalší úštep na rovnakom mieste. Za daného stavu je zatiaľ ťažké určiť, či ide o náhodné nálezy medzi väčšími lokalitami označujúce trasu pohybu pravekých lovcov, alebo ďalšiu novú lokalitu na Ponitrí, ktorá je zatiaľ orbou porušená len veľmi málo.

Updated: 22. decembra 2013 — 20:02

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme