Moravany nad Váhom – Žakovská, prieskumy 2009-2013

Známa gravettienska lokalita leží východne od obce orientovaná do údolia Striebornice na svahu orientovanom na S až SZ v jeho nižších polohách. V staršej literatúre sa uvádza aj poloha Nad papiernú. L. Zotz vo svojej práci nazval polohu chybne Žarkovská a preložil ju ako „Brandstätte“.

Prvý výskum na lokalite uskutočnil L. Zotz v roku 1941 (Zotz 1951, 228). Revízny výskum urobil F. Prošek v roku 1949, ktorý nadviazal na plochu odkrytú L. Zotzom (1950, 177). V 70-tych a 80-tych rokoch 20-teho storočia robili na lokalite povrchové prieskumy J. Bárta (1980, 72) a O. Čepan (1985, 42). V roku 1990 rokoch pokračovali v prieskumoch J. Hromada a J. Cuper (1992, 44). V roku 1991 prebehol systematický výskum pod vedením J. Hromadu a J. Bártu (Hromada/Bárta 1992) a v roku 1992 v spolupráci s medzinárodným tímom (Hromada et al. 1993). Lokalita bola v roku 2008 zameraná pomocou GPS bez nových nálezov. V rokoch 2009-2013 sa na lokalite uskutočnili viaceré prieskumy.

Moravany nad Váhom - Žakovská, prieskum 2009 (M. Vlačiky)

Moravany nad Váhom – Žakovská, prieskum 2009 (M. Vlačiky)

Výskum L. Zotza v roku 1941 sa uskutočnil na ploche 3×8 m. Okrem štiepanej industrie v neznámom počte bol najdôležitejším objavom pôdorys sídliskového objektu, o ktorého interpretácii sa vedú diskusie (Hromada 1998, 157). Súbor nálezov z výskumu F. Prošeka reprezentujú rôzne typy opracovaných  čepelí, nástroje s otupeným bokom, škrabadlá, kombinované nástroje, driapadlá a v malej miere rydlá. V surovine prevláda radiolarit, pazúrik (SGS) je vzácny. Kultúrna vrstva ležala v najmladšej spraši a obsahovala okrem štiepanej industrie aj neopracované kamene a zvieracie kosti (hlavne mamutie). F. Prošek potvrdil nález zuhoľnatených driev v tesnej blízkosti sondy L. Zotza. Ich interpretácia je však otázna. F. Prošek hovorí o možnej podlahe, J. Hromada a J. Kozłowski skôr o ohnisku poškodenom neskoršou orbou (Hromada/Kozłowski eds. 1995, 42-43).

Počas revíznych výskumov v rokoch 1991-1992 sa odkryla plocha takmer 200 m2, ktorá v sebe zahrnula priestor obidvoch predchádzajúcich výskumov. Zistili sa 3 ťažšie odlíšiteľné kultúrne vrstvy v celkovej hrúbke 20 cm, z ktorých prostredná niesla stopy po obydlí ľahšej stanovej konštrukcie (Hromada 1998, 157). Zistilo sa niekoľko krátkodobých ohnísk rozvlečených soliflukciou.  Z fauny sa našli zlomky kostí mamuta, soba, rosomáka, červeného jeleňa a srnca. 

Moravany nad Váhom - Žakovská, prieskum 2012

Moravany nad Váhom – Žakovská, prieskum 2012

Súbor kamennej štiepanej industrie tvorí 1478 artefaktov. Okrem nich sa našlo 150 opracovaných a neopracovaných kameňov. V surovinovej skladbe štiepanej industrie prevládal radiolarit rôznych farieb. Ostatné suroviny boli zastúpené v minimálnej miere. V technologickej skladbe mali takmer rovnaké zastúpenie čepele a výrobný odpad, za nimi nasledovali úštepy, retušované nástroje a jadrá. Našlo sa aj 9 ks otĺkačov. V skupine retušovaných nástrojov prevládali retušované čepele a čepieľky. Veľký počet bol čepieľok s otupeným bokom. Našli sa škrabadlá, retušované úštepy, vrtáky, driapadlá, vruby a rydlá. Zbytok tvorili fragmenty nástrojov a rydlové triesky.

Moravany nad Váhom - Žakovská, prieskum M. Vlačiky, M. Moravcová, 9.4.2010

Moravany nad Váhom – Žakovská, prieskum M. Vlačiky, M. Moravcová, 9.4.2010

Z prieskumu M. Vlačikyho v roku 2009 pochádza 11 fragmentov mamutieho kla, 4 fragmenty kostí a 8 kamenných artefaktov (6 ks z radiolaritu, 1 ks z rohovca(?) a 1 ks z vápnitého

pieskovca(?)).Z ďalších zberov v roku 2010 pochádza nález 8 artefaktov z radiolaritu (4 opracované čepele, 2 neopracované čepele a 2 úštepy). V roku 2012 sa počas prieskumu na lokalite našla jedna priečne retušovaná čepeľ z hnedého radiolaritu a horná časť čepele z radiolaritu (Obr. 2). Zo zatiaľ posledného prieskumu v roku 2013 pochádza nález 5 artefaktov z radiolaritu (čepele a fragmenty čepelí) a jedného fragmentu prepálenej zvieracej kosti.

 

Z lokality pochádzajú aj dve rádiouhlíkové dáta. Staršie datovanie ukázalo vek lokality 18 100 ± 350 BP (Hromada/Kozłowski eds. 1995, 74). Novšie datovanie udáva vek 24 230 ± 150 BP (Verpoorte 2002, 314). Pôvodne bola lokalita zaradená do kultúry epigravettienu, novšie názory ako aj rádiouhlíkové datovanie poukazujú na gravettien (Verpoorte 2002, 314).

 

Literatúra:

AMBROŽ, V./ LOŽEK, V./ PROŠEK, F.: Mladý pleistocén v okolí Moravan u Piešťan nad Váhem (Západní Slovensko). Anthropozoikum 1, 1952, 53-142.

BÁRTA, J.: Významné paleolitické lokality na strednom a západnom Slovensku. Nitra, 1980.

ČEPAN, O.: Nové paleolitické lokality na západnom Slovensku. In: Štud. Zvesti 21, 1985, 27-45.

HROMADA, J.: Gravettienske sídliská v Moravanoch nad Váhom a ich miesto vo vývoji mladého paleolitu strednej Európy. Slov. Arch. 44-2, 1998, 145 – 167.

HROMADA, J./ BÁRTA, J.: Výskum mladopaleolitickej stanice s rádiolaritovou industriou v Moravanoch nad Váhom – Žákovskej. AVANS 1991, 1992, 51-53.

HROMADA, J./ CUPER, J.: Nové nálezy štiepanej kamennej industrie z Moravian nad Váhom. AVANS 1990, 1992, 44-45.

HROMADA, J/ BÁNESZ, L./ KOZLOWSKI, J. K./ SOBCZYK, K.: Výskum epigravettienskej stanice v Moravanoch nad Váhom – Žákovskej. AVANS 1992, 1993, 52-53.

PROŠEK, F.: Zjišťovací výzkum na paleolitické stanici v Moravanech na Slovensku. Arch. Rozhledy 2, 1950, 175-183.

VERPOORTE, A.: Radiocarbon dating the upper palaeolithic of Slovakia: Resutls, problems and prospects. Archeologisches Korrespondenzblatt 32, 2002, 311-325.

ZOTZ, L.: Altsteinzeitkunde Mitteleuropas. Stuttgart 1951.

Updated: 10. februára 2014 — 9:40

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme