Moravany nad Váhom – Lopata II, prieskum 27.3.2012

Jedna z najznámejších gravettienskych lokalít na Slovensku leží na sprašovom chrbte východne od Moravian nad Váhom v nadmorskej výške 239 m. Povrchové zbery na lokalite robil J. Bárta v rokoch 1962-1980 (1970, 34; 1980, 26) a O. Čepan v rokoch 1975-1984 (1985, 42). Systematicky lokalitu skúmal medzinárodný tím v rokoch 1993-1996 (Kozłowski ed. 1998). V roku 2008 bola lokalita zameraná pomocou GPS bez nových nálezov. V roku 2009 uskutočnil na lokalite prieskumy M. Vlačiky. Počas posledného prieskumu v roku 2012 sa našlo 8 artefaktov.

Archeologická expedícia pod vedením J. Hromadu a J. Kozłowského v rokoch 1993-1996 preskúmala plochu zhruba 150 m2. Zistili sa tu dve kultúrne vrstvy porušené  soliflukciou. Nenašli sa žiadne sídliskové štruktúry. Našli sa kosti soba, medveďa, mamuta, koňa, rosomáka a vlka. Kolekciu štiepanej kamennej industrie tvorí zhruba 4700 artefaktov. Zo surovín sú zastúpené hlavne radiolarit a SGS približne v rovnakom pomere a v menšej miere kremeň, kremenec, rôzne druhy pazúrika, limnosilicit, silicifikovaný vápenec, pieskovec, rohovec typu Krumlovský les a bližšie neurčená hornina. V technologickej skladbe prevláda výrobný odpad nad čepeľami a ich fragmentmi, úštepmi, retušovanými nástrojmi, rydlovými trieskami a jadrami.

V skupine nástrojov sa nachádzali škrabadlá, rydlá, vrtáky, kombinované nástroje, retušované čepele, nástroje s otupeným bokom, hroty s vrubom, driapadlá, retušované úštepy, vruby, odštepovače a fragmenty nástrojov.

Počas výskumu sa našla aj hrubá industria, otĺkače a retušéry, z ktorých zaujímavým je plochý kameň s prevŕtaným otvorom v strede používaný ako retušér (Kozłowski ed. 1998, 83, Fig. 36).

Z prieskumu M. Vlačikyho v roku 2009 pochádza nález 2 úštepov z SGS a 7 fragmentov kostí. Nálezy z roku 2012 predstavuje 8 artefaktov z SGS. Ide o čepele a ich fragmenty a jeden úštep.

 

Literatúra:

BÁRTA, J.: Zur Problematik der gravettezeitlichen Besiedlung der Slowakei. Slov. Arch. 18-2, 1970, 207-215.

BÁRTA, J.: Významné paleolitické lokality na strednom a západnom Slovensku. Nitra, 1980.

HROMADA, J.: Gravettienske sídliská v Moravanoch nad Váhom a ich miesto vo vývoji mladého paleolitu strednej Európy. Slov. Arch. 44-2, 1998, 145 – 167.

HROMADA, J./ BÁNESZ, L./ KAZIOR, B./ KOZLOWSKI, J.K./ SOBCZYK, K.: Výskum mladopaleolitickej stanice v Moravanoch nad Váhom – Lopate II. AVANS 1993, 1995, 58-60.

HROMADA, J./ BÁNESZ, L./ KAZIOR, B./ KOZLOWSKI, J.K./ SOBCZYK, K.: Tretia sezóna výskumu mladopaleolitickej stanice v Moravanoch nad Váhom – Lopate II. AVANS 1995, 1997, 82-84.

KOZLOWSKI, J. K. ed.: Complex of Upper Palaeolithic Sites near Moravany, western Slovakia. Vol. II Moravany – Lopata II (Excavations 1993–1996). Kraków 1998.

 

Updated: 16. februára 2014 — 16:56

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme