Modrovka – Koncom do Váhu, prieskum 27.3.2012

Lokalita leží juhozápadne od centra obce na západnom svahu sprašového chrbta Nad Bôrím, v nadmorskej výške 202 m, s výbornou vizuálnou kontrolou okolia. Prevýšenie voči údoliu Váhu je 39 m.

Podľa ústnej informácie R. Baču pochádzajú z tejto polohy viaceré súkromné zbierky miestnych amatérskych zberateľov, z ktorých niektoré by sa mali nachádzať aj v Balneologickom múzeu v Piešťanoch. Ďalší prieskum tu urobil R. Bača v roku 2007. Počas overovacieho prieskumu v roku 2012 sa našiel 1 artefakt a lokalita sa zamerala pomocou GPS.

Z prieskumu R. Baču z roku 2007 pochádza 10 ks štiepanej kamennej industrie. Našlo sa 1 reziduálne dvojpodstavové jadro so zmenenou orientáciou z radiolaritu, rydlo na zlomenej čepeli z radiolaritu, niekoľkonásobné hranové rydlo na vkleslo retušovanej čepeli z radiolaritu, vrub na pravej strane spodnej časti čepele so spodnou úžitkovou retušou z radiolaritu, vrub na pravej distálnej časti čepele z radiolaritu (?) s pravostrannou retušou so zachovanou laterálnou kôrou a drobnými rydlovitými odbitiami na distálnom konci z ventrálnej strany, drobný vrub na pravej hrane čepele z radiolaritu, 2 čepele s obojstrannou retušou z radiolaritu, jedna druhotná čepeľ z hrany jadra s pravostrannou retušou a úžitkovou retušou na ventrálnej strane z radiolaritu a jedna hrubšia neopracovaná čepeľ z prekremeneného pieskovca. Je však možné, že niektoré z nálezov pochádzajú z blízkej polohy Modrovka – Nad Bôrím, ktorá sa nachádza na vrchole kopca v okolí kóty.

Z prieskumu v roku 2012 pochádza nález bazálnej časti radiolaritovej čepele s dvomi protiľahlými vrubmi na retušovaných hranách.

Lokalitu datujeme do mladého paleolitu. Kultúrne ju môžeme zaradiť najskôr do gravettienu.

Updated: 23. decembra 2013 — 9:23

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme