Chrabrany – Špargľa, prieskumy 2011

Lokalita je známa z prieskumu J. Bártu v roku 1961, ktorý ju uvádza pod názvom Kopanica. Nálezy kamennej štiepanej industrie datoval rámcovo do paleolitu. V roku 2011 sme uskutočnili dva prieskumy zamerané na upresnenie polohy lokality a jej fixovanie pomocou GPS. Počas prvého prieskumu sme našli 15 štiepaných kamenných artefaktov a 3 fragmenty novovekej keramiky. V štiepanej industrii je 8 kusov vyrobených z rôznych odtieňov radiolaritu, 6 kusov predstavujú patinované artefakty, u ktorých je určenie suroviny ťažšie aj napriek slabšej patine na niektorých kusoch. Môže ísť o patinovaný SGS alebo limnosilicit. Posledný kus je z nepatinovaného silicitu krakowsko-czenstochowskej jury(?) a predstavuje kresací kameň do pušky z novoveku (16.-18. stor.). Je pravdepodobné, že v prípade celej kolekcie ide o zmiešaný materiál z viacerých období, do úvahy pripadá mladý paleolit, neolit resp. eneolit a novovek. Kvalita patiny na niektorých artefaktoch naznačuje skôr paleolitický vek, avšak na niektorých je slabšia. Tieto nálezy pripomínajú podobné slabšie patinované artefakty z kolekcií z Krušoviec – Zajovskej a Pečenian – Puškárky. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že podobné slabšie patinované artefakty sa v malej miere nachádzajú aj na výrazne mladopaleolitických lokalitách ako napr. Hrušovany – Caryny a Výčapy – Opatovce, ktoré ležia iba niekoľko kilometrov južnejšie na Nitrianskej Pahorkatine.

 

Updated: 24. novembra 2013 — 13:41

Pridaj komentár

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme