Kálnica – Kahálovky, výskum 5.10.2013

Krátka jednodňová sondáž na lokalite Kálnica – Kahálovky sa sústredila na nájdenie neporušenej kultúrnej vrstvy na bohatom gravettienskom nálezisku známom z povrchových zberov. Zamerali sme sa na získanie stratigrafických údajov a organického materiálu vhodného na rádiokarbónové datovanie. Vyhĺbili sa štyri sondy s rozmermi 200×50 cm, rozmiestnené od juhovýchodného po severozápadný okraj koncentrácie štiepanej industrie zameranej pri povrchových zberoch v rokoch 2011-2013. V dvoch sondách sa nám podarilo zachytiť artefakty vo vrstvách pod ornicou. V sonde 2 sa pod ornicou nachádzala vrstva hnedo-oranžovej hliny, pravdepodobne svahoviny, so 17 artefaktami v hĺbke od 30 do 45 cm. V najzápadnejšej sonde 4 sa v hĺbke iba 30-35 cm pod povrchom a tesne pod ornicou zachytila (pravdepodobne orbou porušená) kultúrna vrstva, ktorá ležala v spraši, v ktorej sa nachádzali fosilizované fragmenty kostí (predbežne určené M. Vlačikym ako kosti soba a pravdepodobne aj mamuta). Medzi nimi sa našlo 7 ks drobných úštepov z radiolaritu. Sondy 1 a 3 boli negatívne. Artefakty sa tu našli iba v ornici a na jej rozhraní s podložnou vrstvou. Sondy 1 a 2 sa vykopali do hĺbky do 60 a 80 cm bez ďalších nálezov. Toto dokladá značné porušenie lokality orbou a pravdepodobne jej úplné zničenie v juhovýchodnej časti. Severozápadná časť je vzhľadom na malú hĺbku uloženia kultúrnej vrstvy takisto ohrozená zničením.

Literatúra k lokalite:

SPURNÝ, V.: Hromadný nález radiolaritových čepelí z Kálnice. Slov. Arch. V-2, 1957, 307-308.

ŽAÁR, O.: Kálnica – Kahálovky : VS 17481. Nitra : AÚ SAV, 2011. (Nálezová správa)

ŽAÁR, O.: Modely sídliskových štruktúr v mladom paleolite na západnom Slovensku, 2013, 77-80. (Manuskript dizertačnej práce)

ŽAÁR, O. / BLAŠKOVÁ, Ľ. / VLAČIKY, M. / BIELICH, M.: Povrchový prieskum na strednom a dolnom Považí. In: AVANS 2010, Nitra, s. (odovzdané do tlače)

ŽAÁR, O. / BLAŠKOVÁ, Ľ.: Výsledky analýz sídliskovej štruktúry v mladom paleolite na strednom a dolnom Považí vzhľadom na surovinovú základňu. In Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, 2012, roč. LVIII, s. 15-25. ISSN 0139-5424.

 

 

 

 

 

 

Updated: 1. marca 2017 — 2:33

2 komentáre

  1. Dobrý deň Ondrej. Želám vám na novom mieste veľa zachránených vzácnych nálezov a pracovných úspechov.

Comments are closed.

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme