Mesiac: február 2014

Moravany nad Váhom – Podkovica, prieskumy 2010-2013

Leží na sprašovom chrbte zvanom Podkovica so sklonom na severozápad v nadmorskej výške zhruba 250 m. Na lokalitu ako prvý upozornil V. Vlk, ktorý tu robil prvé prieskumy. Na jeho prácu nadviazal L. Zotz, ktorý vykonal zisťovaciu sondáž. V povojnovom období urobili ďalšie výskumy K. Absolon (v roku 1946) a F. Prošek v roku 1949. […]

Moravany nad Váhom – Dlhá, prieskumy 2010-2012

Lokalita leží na svahu s miernym sklonom na SZ v najvyšších polohách obrábanej pôdy, v ústí úzkeho pásu poľa do lesa v tvare V. Nadmorská výška je 328 m. V 30-tych rokoch 20. storočia objavil na lokalite prvé nálezy Václav Vlk (Zotz/Vlk 1939, 76). V roku 1943 urobil prvý výskum L. Zotz (1951, 181), ktorý objavil kolekciu vyše 200 listovitých […]

Moravany nad Váhom – Lopata II, prieskum 27.3.2012

Jedna z najznámejších gravettienskych lokalít na Slovensku leží na sprašovom chrbte východne od Moravian nad Váhom v nadmorskej výške 239 m. Povrchové zbery na lokalite robil J. Bárta v rokoch 1962-1980 (1970, 34; 1980, 26) a O. Čepan v rokoch 1975-1984 (1985, 42). Systematicky lokalitu skúmal medzinárodný tím v rokoch 1993-1996 (Kozłowski ed. 1998). V roku 2008 bola lokalita zameraná […]

Moravany nad Váhom – Žakovská, prieskumy 2009-2013

Známa gravettienska lokalita leží východne od obce orientovaná do údolia Striebornice na svahu orientovanom na S až SZ v jeho nižších polohách. V staršej literatúre sa uvádza aj poloha Nad papiernú. L. Zotz vo svojej práci nazval polohu chybne Žarkovská a preložil ju ako „Brandstätte“. Prvý výskum na lokalite uskutočnil L. Zotz v roku 1941 (Zotz 1951, 228). Revízny výskum […]

Boleráz II – Šarkan II, prieskum 13.4.2011

Poloha, najbohatšia na nálezy v katastri Boleráza, leží východne od kóty 274 – Šarkan. Ide o rozľahlú plošinu na temene, zvažujúcu sa mierne na JV. Nálezy sa koncentrujú v severozápadnej časti smerom ku kóte, blízko pri okraji lesa a na svahu, klesajúcom na sever do údolia Krupského potoka. Nadmorská výška je približne 266 m. Lokalitu našiel J. Bárta […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme