Mesiac: november 2013

Chrabrany – Špargľa, prieskumy 2011

Lokalita je známa z prieskumu J. Bártu v roku 1961, ktorý ju uvádza pod názvom Kopanica. Nálezy kamennej štiepanej industrie datoval rámcovo do paleolitu. V roku 2011 sme uskutočnili dva prieskumy zamerané na upresnenie polohy lokality a jej fixovanie pomocou GPS. Počas prvého prieskumu sme našli 15 štiepaných kamenných artefaktov a 3 fragmenty novovekej keramiky. […]

Lúka – Za kaštieľom, prieskumy 2010-2013

Lokality v katastri obce Lúka v polohe Za kaštieľom boli objavené počas povrchových prieskumov v roku 2010. Zamerané boli pôvodne tri polohy (Za kaštieľom 1-3), neskôr sa ukázalo, že polohy 1 a 2 tvoria pravdepodobne jednu väčšiu lokalitu. Opakovaný prieskum sme urobili v roku 2011 a zatiaľ posledný 16.11.2013. Z polohy Lúka – Za kaštieľom […]

Hrušovany – Caryny 1 a 2, prieskumy 2011-2013

Paleolitické lokality v Hrušovanoch sa našli počas prieskumov Ponitria v roku 2011. Opakované prieskumy sme urobili v rokoch 2012 a 2013. Lokality ležia západne od obce na okraji Nitrianskej Pahorkatiny v nadmorskej výške 240-250 m. Poloha Caryny 1 s počtom zhruba 290 kusov a menšia poloha Caryny 2 s počtom 6 artefaktov zväčša z SGS a […]

Ducové – Nad humnami, prieskum 3.4.2010

Poloha Nad humnami je známa z prieskumov F. Prošeka z roku 1949 a J. Bártu zo 60-tych rokov. Ide o nálezy štiepanej industrie, ktoré možno datovať do gravettienu. Lokalita sa nachádza juhovýchodne od obce v strednej časti tiahleho sprašového návršia orientovaného približne v smere severozápad-juhovýchod. Počas povrchového prieskumu v apríli 2010 sme tu našli 5 […]

Dolné Srnie – Na lánoch 1 a 2, prieskumy 1998-2010

Lokalita Dolné Srnie – Na lánoch 1 sa nachádza severo-severovýchodne od stredu obce, na návrší, ktoré tvorí prechod na sever do Bošáckej doliny a z východu je ohraničené známou polohou Hradisko, na ktorej sa našli doklady osídlenia z eneolitu a doby bronzovej. Nálezisko Dolné Srnie – Na lánoch 2 sa nachádza zhruba 170 metrov východne […]

Dolný Lopašov – Holý vrch, prieskum 2010

Nálezisko sa nachádza na juhozápadnej strane tiahleho sprašového návršia s názvom Holý vrch s občasným výskytom náplavových štrkov vyoraných na dnešnom povrchu. Poloha leží na okraji výbežku lesa (len niekoľko metrov od prvých stromov) ktorý patrí do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Z lokality pochádza kolekcia kamennej štiepanej industrie v počte 20 kusov. V surovinovej skladbe prevláda radiolarit rôznych farieb, […]

Pečeňany – Puškárka a Nad majerom, prieskum 10.8.2012

V roku 2012 sme sa zamerali aj na overenie polôh lokalít známych z literatúry, ktoré ležia na hornom Ponitrí. Jednou z nich bola aj lokalita Puškárka nad Štepnicou, uvádzaná J. Bártom ako paleolitická bez bližšieho datovania. Na danej polohe (označili sme ju ako Puškárka 1) sme našli dva patinované silicity. Pri prieskume širšieho okolia sme […]

Hlohovec – Vrchné kamenné hory, prieskum 2011

Nad Hlohovcom leží skupina štyroch mladopaleolitických sídlisk, ktoré spolu pravdepodobne súvisia a je možné ich datovať do obdobia gravettienu. Nachádzajú sa v miestnej polohe Vrchné kamenné hory a ležia iba niekoľko desiatok metrov od seba. Polohy 1-3 našiel počas povrchových prieskumov v rokoch 1961-1962 J. Bárta. Na jeseň roku 2011 sme uskutočnili overovací prieskum, ktorý […]

Bzince pod Javorinou – Skládky, prieskum 2011

V roku 2011 sa našli lokality v katastri obce Bzince pod Javorinou v miestnej polohe Skládky. Ide o tri polohy ležiace na dvoch susedných svahoch oddelených miernou priehlbinou, ktoré pravdepodobne spolu súvisia. Poloha Skládky 1 sa našla počas overovacieho prieskumu susednej polohy Skládky 2, nájdenej počas povrchových prieskumov Štátneho Geologického ústavu Dionýza Štúra v máji […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme