Mesiac: október 2013

Dolné Srnie – Pod veselou horou, prieskum 2010, 2012

Lokalitu našiel M. Vlačiky počas geologického prieskumu Stredného Považia v roku 2010. Našlo sa spolu 40 kusov štiepanej kamennej industrie z radiolaritu rôznych farieb, kremeňa a pravdepodobne aj patinovaného silicitu glacigénnych sedimentov. Industria je nevýrazná, tvorí ju v najväčšej miere výrobný odpad a zlomky jadier. Z nástrojov sú zastúpené dve rydlá. V roku 2012 sa […]

Čachtice – Bokšiny 1 a 2, prieskum 2010

Obidve lokality sú známe iba z povrchových zberov. Nálezisko 1 objavil v roku 1972 miestny občan V. Ammer. Počas povrchového prieskumu v roku 2010 sa našli dva nové nálezy – hranolové dvojpodstavové jadro z eratického silicitu a bazálna časť širokej neopracovanej čepele zo silicifikovaného pieskovca. Táto poloha je podľa staršieho nálezu hrotu s vrubom datovaná […]

Modrovka – Od Ducovského, prieskum 30.1.2012

Nová lokalita sa našla počas prieskumu v južnej časti katastra obce Modrovka v polohe Od Ducovského (na starších mapách Brehy). Súbor 13 nájdených artefaktov sa skladá z 3 ks úštepov a fragmentov úštepov z radiolaritu, 1 fragmentu neopracovanej čepele z radiolaritu a 2 fragmentov jadier. Skupinu retušovaných nástrojov zastupujú 2 čepele s obojstrannou retušou z […]

Krušovce – Zajovská, prieskum 08.09.2012

V polohe Zajovská leží lokalita s nálezmi štiepanej industrie, ktorú sme našli v roku 2012 počas prieskumu v blízkosti kaštieľa v Krušovciach pri Topoľčanoch. Ide o čepeľovú industriu z SGS, limnosilictu a radiolaritu. Aj keď väčšina nálezov je patinovaná, niektoré majú patinu slabú a na niektorých úplne chýba. Datovanie lokality je len rámcové – do […]

Šída, Petr: Gravettské sídliště v Řevnicích (recenzia)

Šída, Petr: Gravettské sídliště v Řevnicích. Západočeská univerzita Plzeň, 2010. ISBN: 978-80-7043-833-6, 327 s. (Recenzia Ondrej Žaár)   V česko-slovenskej literatúre venovanej obdobiu mladého paleolitu v Českej republike dominuje moravská oblasť Dolných Věstoníc a Pavlova. Je preto zadosťučinením čítať po dlhých rokoch krátkych štúdií a článkov aj monografiu venovanú komplexnému spracovaniu gravettienskej lokality z územia Čiech. Kniha predznamenáva novú, i keď už […]

Tepličky – Kyčír a Medzi cestami, prieskum 22.8.2013

Ojedinelé nálezy sme našli počas povrchového prieskumu v katastri obce Tepličky v okr. Hlohovec, asi 3 km juhozápadne od gravettienskej lokality v Horných Otrokovciach. Prvým je dvojpodstavové jadro s protiľahlými úderovými plochami z bližšie neurčenej suroviny krémovej farby s hrdzavými škvrnami, ktoré sa našlo v polohe Kyčír. Druhým je fragment čepieľky so spodnou retušou z […]

Piešťany – koryto Váhu, prieskum 19.6.2013

Sériu overovacích prieskumov v koryte rieky Váh sme začali v roku 2013. Prešli sme niektoré miesta s naplavenými štrkmi v úseku medzi Púchovom a Hlohovcom. Na všetkých lokalitách sa nám podarilo nájsť radiolaritové okrúhliaky rôznej veľkosti a kvality, čo potvrdzuje teóriu o ich prítomnosti a možnosti využívania riečišťa Váhu ako sekundárnej polohy pre radiolaritovú surovinu. […]

Kálnica – Kahálovky, výskum 5.10.2013

Krátka jednodňová sondáž na lokalite Kálnica – Kahálovky sa sústredila na nájdenie neporušenej kultúrnej vrstvy na bohatom gravettienskom nálezisku známom z povrchových zberov. Zamerali sme sa na získanie stratigrafických údajov a organického materiálu vhodného na rádiokarbónové datovanie. Vyhĺbili sa štyri sondy s rozmermi 200×50 cm, rozmiestnené od juhovýchodného po severozápadný okraj koncentrácie štiepanej industrie zameranej […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme