Kategória: Prieskumy 2013

Moravany nad Váhom – Podkovica, prieskumy 2010-2013

Leží na sprašovom chrbte zvanom Podkovica so sklonom na severozápad v nadmorskej výške zhruba 250 m. Na lokalitu ako prvý upozornil V. Vlk, ktorý tu robil prvé prieskumy. Na jeho prácu nadviazal L. Zotz, ktorý vykonal zisťovaciu sondáž. V povojnovom období urobili ďalšie výskumy K. Absolon (v roku 1946) a F. Prošek v roku 1949. […]

Moravany nad Váhom – Žakovská, prieskumy 2009-2013

Známa gravettienska lokalita leží východne od obce orientovaná do údolia Striebornice na svahu orientovanom na S až SZ v jeho nižších polohách. V staršej literatúre sa uvádza aj poloha Nad papiernú. L. Zotz vo svojej práci nazval polohu chybne Žarkovská a preložil ju ako „Brandstätte“. Prvý výskum na lokalite uskutočnil L. Zotz v roku 1941 (Zotz 1951, 228). Revízny výskum […]

Výčapy-Opatovce – Staré vinohrady, prieskumy 2011-2013

Počas opakovaných prieskumov v rokoch 2011-2013 sme overovali a zameriavali lokality na Ponitrí a našli sme dve koncentrácie artefaktov na rozhraní katastrov obcí Výčapy-Opatovce a Koniarovce. Dve lokality z týchto miest sú známe z prieskumov J. Bártu v 60-tych rokoch. Lokality ležia západne od obcí na okraji Nitrianskej Pahorkatiny v nadmorskej výške 235 m. V […]

Lúka – Za kaštieľom, prieskumy 2010-2013

Lokality v katastri obce Lúka v polohe Za kaštieľom boli objavené počas povrchových prieskumov v roku 2010. Zamerané boli pôvodne tri polohy (Za kaštieľom 1-3), neskôr sa ukázalo, že polohy 1 a 2 tvoria pravdepodobne jednu väčšiu lokalitu. Opakovaný prieskum sme urobili v roku 2011 a zatiaľ posledný 16.11.2013. Z polohy Lúka – Za kaštieľom […]

Hrušovany – Caryny 1 a 2, prieskumy 2011-2013

Paleolitické lokality v Hrušovanoch sa našli počas prieskumov Ponitria v roku 2011. Opakované prieskumy sme urobili v rokoch 2012 a 2013. Lokality ležia západne od obce na okraji Nitrianskej Pahorkatiny v nadmorskej výške 240-250 m. Poloha Caryny 1 s počtom zhruba 290 kusov a menšia poloha Caryny 2 s počtom 6 artefaktov zväčša z SGS a […]

Tepličky – Kyčír a Medzi cestami, prieskum 22.8.2013

Ojedinelé nálezy sme našli počas povrchového prieskumu v katastri obce Tepličky v okr. Hlohovec, asi 3 km juhozápadne od gravettienskej lokality v Horných Otrokovciach. Prvým je dvojpodstavové jadro s protiľahlými úderovými plochami z bližšie neurčenej suroviny krémovej farby s hrdzavými škvrnami, ktoré sa našlo v polohe Kyčír. Druhým je fragment čepieľky so spodnou retušou z […]

Piešťany – koryto Váhu, prieskum 19.6.2013

Sériu overovacích prieskumov v koryte rieky Váh sme začali v roku 2013. Prešli sme niektoré miesta s naplavenými štrkmi v úseku medzi Púchovom a Hlohovcom. Na všetkých lokalitách sa nám podarilo nájsť radiolaritové okrúhliaky rôznej veľkosti a kvality, čo potvrdzuje teóriu o ich prítomnosti a možnosti využívania riečišťa Váhu ako sekundárnej polohy pre radiolaritovú surovinu. […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme