Kategória: Paleolit

Boleráz II – Šarkan II, prieskum 13.4.2011

Poloha, najbohatšia na nálezy v katastri Boleráza, leží východne od kóty 274 – Šarkan. Ide o rozľahlú plošinu na temene, zvažujúcu sa mierne na JV. Nálezy sa koncentrujú v severozápadnej časti smerom ku kóte, blízko pri okraji lesa a na svahu, klesajúcom na sever do údolia Krupského potoka. Nadmorská výška je približne 266 m. Lokalitu našiel J. Bárta […]

Chrabrany – Špargľa, prieskumy 2011

Lokalita je známa z prieskumu J. Bártu v roku 1961, ktorý ju uvádza pod názvom Kopanica. Nálezy kamennej štiepanej industrie datoval rámcovo do paleolitu. V roku 2011 sme uskutočnili dva prieskumy zamerané na upresnenie polohy lokality a jej fixovanie pomocou GPS. Počas prvého prieskumu sme našli 15 štiepaných kamenných artefaktov a 3 fragmenty novovekej keramiky. […]

Dolný Lopašov – Holý vrch, prieskum 2010

Nálezisko sa nachádza na juhozápadnej strane tiahleho sprašového návršia s názvom Holý vrch s občasným výskytom náplavových štrkov vyoraných na dnešnom povrchu. Poloha leží na okraji výbežku lesa (len niekoľko metrov od prvých stromov) ktorý patrí do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Z lokality pochádza kolekcia kamennej štiepanej industrie v počte 20 kusov. V surovinovej skladbe prevláda radiolarit rôznych farieb, […]

Pečeňany – Puškárka a Nad majerom, prieskum 10.8.2012

V roku 2012 sme sa zamerali aj na overenie polôh lokalít známych z literatúry, ktoré ležia na hornom Ponitrí. Jednou z nich bola aj lokalita Puškárka nad Štepnicou, uvádzaná J. Bártom ako paleolitická bez bližšieho datovania. Na danej polohe (označili sme ju ako Puškárka 1) sme našli dva patinované silicity. Pri prieskume širšieho okolia sme […]

Bzince pod Javorinou – Skládky, prieskum 2011

V roku 2011 sa našli lokality v katastri obce Bzince pod Javorinou v miestnej polohe Skládky. Ide o tri polohy ležiace na dvoch susedných svahoch oddelených miernou priehlbinou, ktoré pravdepodobne spolu súvisia. Poloha Skládky 1 sa našla počas overovacieho prieskumu susednej polohy Skládky 2, nájdenej počas povrchových prieskumov Štátneho Geologického ústavu Dionýza Štúra v máji […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme