Kategória: Prieskumy 2010

Moravany nad Váhom – Podkovica, prieskumy 2010-2013

Leží na sprašovom chrbte zvanom Podkovica so sklonom na severozápad v nadmorskej výške zhruba 250 m. Na lokalitu ako prvý upozornil V. Vlk, ktorý tu robil prvé prieskumy. Na jeho prácu nadviazal L. Zotz, ktorý vykonal zisťovaciu sondáž. V povojnovom období urobili ďalšie výskumy K. Absolon (v roku 1946) a F. Prošek v roku 1949. […]

Moravany nad Váhom – Dlhá, prieskumy 2010-2012

Lokalita leží na svahu s miernym sklonom na SZ v najvyšších polohách obrábanej pôdy, v ústí úzkeho pásu poľa do lesa v tvare V. Nadmorská výška je 328 m. V 30-tych rokoch 20. storočia objavil na lokalite prvé nálezy Václav Vlk (Zotz/Vlk 1939, 76). V roku 1943 urobil prvý výskum L. Zotz (1951, 181), ktorý objavil kolekciu vyše 200 listovitých […]

Moravany nad Váhom – Žakovská, prieskumy 2009-2013

Známa gravettienska lokalita leží východne od obce orientovaná do údolia Striebornice na svahu orientovanom na S až SZ v jeho nižších polohách. V staršej literatúre sa uvádza aj poloha Nad papiernú. L. Zotz vo svojej práci nazval polohu chybne Žarkovská a preložil ju ako „Brandstätte“. Prvý výskum na lokalite uskutočnil L. Zotz v roku 1941 (Zotz 1951, 228). Revízny výskum […]

Lúka – Za kaštieľom, prieskumy 2010-2013

Lokality v katastri obce Lúka v polohe Za kaštieľom boli objavené počas povrchových prieskumov v roku 2010. Zamerané boli pôvodne tri polohy (Za kaštieľom 1-3), neskôr sa ukázalo, že polohy 1 a 2 tvoria pravdepodobne jednu väčšiu lokalitu. Opakovaný prieskum sme urobili v roku 2011 a zatiaľ posledný 16.11.2013. Z polohy Lúka – Za kaštieľom […]

Ducové – Nad humnami, prieskum 3.4.2010

Poloha Nad humnami je známa z prieskumov F. Prošeka z roku 1949 a J. Bártu zo 60-tych rokov. Ide o nálezy štiepanej industrie, ktoré možno datovať do gravettienu. Lokalita sa nachádza juhovýchodne od obce v strednej časti tiahleho sprašového návršia orientovaného približne v smere severozápad-juhovýchod. Počas povrchového prieskumu v apríli 2010 sme tu našli 5 […]

Dolné Srnie – Na lánoch 1 a 2, prieskumy 1998-2010

Lokalita Dolné Srnie – Na lánoch 1 sa nachádza severo-severovýchodne od stredu obce, na návrší, ktoré tvorí prechod na sever do Bošáckej doliny a z východu je ohraničené známou polohou Hradisko, na ktorej sa našli doklady osídlenia z eneolitu a doby bronzovej. Nálezisko Dolné Srnie – Na lánoch 2 sa nachádza zhruba 170 metrov východne […]

Dolný Lopašov – Holý vrch, prieskum 2010

Nálezisko sa nachádza na juhozápadnej strane tiahleho sprašového návršia s názvom Holý vrch s občasným výskytom náplavových štrkov vyoraných na dnešnom povrchu. Poloha leží na okraji výbežku lesa (len niekoľko metrov od prvých stromov) ktorý patrí do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Z lokality pochádza kolekcia kamennej štiepanej industrie v počte 20 kusov. V surovinovej skladbe prevláda radiolarit rôznych farieb, […]

Dolné Srnie – Pod veselou horou, prieskum 2010, 2012

Lokalitu našiel M. Vlačiky počas geologického prieskumu Stredného Považia v roku 2010. Našlo sa spolu 40 kusov štiepanej kamennej industrie z radiolaritu rôznych farieb, kremeňa a pravdepodobne aj patinovaného silicitu glacigénnych sedimentov. Industria je nevýrazná, tvorí ju v najväčšej miere výrobný odpad a zlomky jadier. Z nástrojov sú zastúpené dve rydlá. V roku 2012 sa […]

Čachtice – Bokšiny 1 a 2, prieskum 2010

Obidve lokality sú známe iba z povrchových zberov. Nálezisko 1 objavil v roku 1972 miestny občan V. Ammer. Počas povrchového prieskumu v roku 2010 sa našli dva nové nálezy – hranolové dvojpodstavové jadro z eratického silicitu a bazálna časť širokej neopracovanej čepele zo silicifikovaného pieskovca. Táto poloha je podľa staršieho nálezu hrotu s vrubom datovaná […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme