Kategória: Prieskumy 2011

Boleráz II – Šarkan II, prieskum 13.4.2011

Poloha, najbohatšia na nálezy v katastri Boleráza, leží východne od kóty 274 – Šarkan. Ide o rozľahlú plošinu na temene, zvažujúcu sa mierne na JV. Nálezy sa koncentrujú v severozápadnej časti smerom ku kóte, blízko pri okraji lesa a na svahu, klesajúcom na sever do údolia Krupského potoka. Nadmorská výška je približne 266 m. Lokalitu našiel J. Bárta […]

Koniarovce – Za hájom, prieskumy 2011-2012

Poloha Koniarovce – Za hájom leží zhruba 400 metrov severozápadne od lokality Výčapy-Opatovce – Staré vinohrady. Ide o nález dvoch artefaktov zo silicitu glacigénnych sedimentov. V prvom prípade ide o niekoľkonásobné rydlo, druhý je úštep. Nálezy najskôr súvisia s mladopaleolitickým osídlením vo Výčapoch-Opatovciach, alebo Hrušovanoch – Carynách. Prvý nález našiel O. Lauko počas prieskumu dvoch […]

Výčapy-Opatovce – Staré vinohrady, prieskumy 2011-2013

Počas opakovaných prieskumov v rokoch 2011-2013 sme overovali a zameriavali lokality na Ponitrí a našli sme dve koncentrácie artefaktov na rozhraní katastrov obcí Výčapy-Opatovce a Koniarovce. Dve lokality z týchto miest sú známe z prieskumov J. Bártu v 60-tych rokoch. Lokality ležia západne od obcí na okraji Nitrianskej Pahorkatiny v nadmorskej výške 235 m. V […]

Chrabrany – Špargľa, prieskumy 2011

Lokalita je známa z prieskumu J. Bártu v roku 1961, ktorý ju uvádza pod názvom Kopanica. Nálezy kamennej štiepanej industrie datoval rámcovo do paleolitu. V roku 2011 sme uskutočnili dva prieskumy zamerané na upresnenie polohy lokality a jej fixovanie pomocou GPS. Počas prvého prieskumu sme našli 15 štiepaných kamenných artefaktov a 3 fragmenty novovekej keramiky. […]

Lúka – Za kaštieľom, prieskumy 2010-2013

Lokality v katastri obce Lúka v polohe Za kaštieľom boli objavené počas povrchových prieskumov v roku 2010. Zamerané boli pôvodne tri polohy (Za kaštieľom 1-3), neskôr sa ukázalo, že polohy 1 a 2 tvoria pravdepodobne jednu väčšiu lokalitu. Opakovaný prieskum sme urobili v roku 2011 a zatiaľ posledný 16.11.2013. Z polohy Lúka – Za kaštieľom […]

Hrušovany – Caryny 1 a 2, prieskumy 2011-2013

Paleolitické lokality v Hrušovanoch sa našli počas prieskumov Ponitria v roku 2011. Opakované prieskumy sme urobili v rokoch 2012 a 2013. Lokality ležia západne od obce na okraji Nitrianskej Pahorkatiny v nadmorskej výške 240-250 m. Poloha Caryny 1 s počtom zhruba 290 kusov a menšia poloha Caryny 2 s počtom 6 artefaktov zväčša z SGS a […]

Hlohovec – Vrchné kamenné hory, prieskum 2011

Nad Hlohovcom leží skupina štyroch mladopaleolitických sídlisk, ktoré spolu pravdepodobne súvisia a je možné ich datovať do obdobia gravettienu. Nachádzajú sa v miestnej polohe Vrchné kamenné hory a ležia iba niekoľko desiatok metrov od seba. Polohy 1-3 našiel počas povrchových prieskumov v rokoch 1961-1962 J. Bárta. Na jeseň roku 2011 sme uskutočnili overovací prieskum, ktorý […]

Bzince pod Javorinou – Skládky, prieskum 2011

V roku 2011 sa našli lokality v katastri obce Bzince pod Javorinou v miestnej polohe Skládky. Ide o tri polohy ležiace na dvoch susedných svahoch oddelených miernou priehlbinou, ktoré pravdepodobne spolu súvisia. Poloha Skládky 1 sa našla počas overovacieho prieskumu susednej polohy Skládky 2, nájdenej počas povrchových prieskumov Štátneho Geologického ústavu Dionýza Štúra v máji […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme