Kategória: Prieskumy 2012

Moravany nad Váhom – Podkovica, prieskumy 2010-2013

Leží na sprašovom chrbte zvanom Podkovica so sklonom na severozápad v nadmorskej výške zhruba 250 m. Na lokalitu ako prvý upozornil V. Vlk, ktorý tu robil prvé prieskumy. Na jeho prácu nadviazal L. Zotz, ktorý vykonal zisťovaciu sondáž. V povojnovom období urobili ďalšie výskumy K. Absolon (v roku 1946) a F. Prošek v roku 1949. […]

Moravany nad Váhom – Dlhá, prieskumy 2010-2012

Lokalita leží na svahu s miernym sklonom na SZ v najvyšších polohách obrábanej pôdy, v ústí úzkeho pásu poľa do lesa v tvare V. Nadmorská výška je 328 m. V 30-tych rokoch 20. storočia objavil na lokalite prvé nálezy Václav Vlk (Zotz/Vlk 1939, 76). V roku 1943 urobil prvý výskum L. Zotz (1951, 181), ktorý objavil kolekciu vyše 200 listovitých […]

Moravany nad Váhom – Lopata II, prieskum 27.3.2012

Jedna z najznámejších gravettienskych lokalít na Slovensku leží na sprašovom chrbte východne od Moravian nad Váhom v nadmorskej výške 239 m. Povrchové zbery na lokalite robil J. Bárta v rokoch 1962-1980 (1970, 34; 1980, 26) a O. Čepan v rokoch 1975-1984 (1985, 42). Systematicky lokalitu skúmal medzinárodný tím v rokoch 1993-1996 (Kozłowski ed. 1998). V roku 2008 bola lokalita zameraná […]

Moravany nad Váhom – Žakovská, prieskumy 2009-2013

Známa gravettienska lokalita leží východne od obce orientovaná do údolia Striebornice na svahu orientovanom na S až SZ v jeho nižších polohách. V staršej literatúre sa uvádza aj poloha Nad papiernú. L. Zotz vo svojej práci nazval polohu chybne Žarkovská a preložil ju ako „Brandstätte“. Prvý výskum na lokalite uskutočnil L. Zotz v roku 1941 (Zotz 1951, 228). Revízny výskum […]

Modrovka – Koncom do Váhu, prieskum 27.3.2012

Lokalita leží juhozápadne od centra obce na západnom svahu sprašového chrbta Nad Bôrím, v nadmorskej výške 202 m, s výbornou vizuálnou kontrolou okolia. Prevýšenie voči údoliu Váhu je 39 m. Podľa ústnej informácie R. Baču pochádzajú z tejto polohy viaceré súkromné zbierky miestnych amatérskych zberateľov, z ktorých niektoré by sa mali nachádzať aj v Balneologickom […]

Modrovka – Nad Bôrím, prieskum 27.3.2012

Lokalita leží juhozápadne od centra obce na temene sprašového chrbta, v nadmorskej výške 237 m, s výbornou vizuálnou kontrolou okolia s prevýšením 74 m. Našiel ju J. Bárta v 60-tych rokoch 20. storočia. Nálezy z prieskumu v roku 2012 tvorí 7 artefaktov. Ide o nevýrazné čepeľové škrabadlo s obojstrannou retušou z hnedého radiolaritu, hlavicu škrabadla […]

Koniarovce – Za hájom, prieskumy 2011-2012

Poloha Koniarovce – Za hájom leží zhruba 400 metrov severozápadne od lokality Výčapy-Opatovce – Staré vinohrady. Ide o nález dvoch artefaktov zo silicitu glacigénnych sedimentov. V prvom prípade ide o niekoľkonásobné rydlo, druhý je úštep. Nálezy najskôr súvisia s mladopaleolitickým osídlením vo Výčapoch-Opatovciach, alebo Hrušovanoch – Carynách. Prvý nález našiel O. Lauko počas prieskumu dvoch […]

Výčapy-Opatovce – Staré vinohrady, prieskumy 2011-2013

Počas opakovaných prieskumov v rokoch 2011-2013 sme overovali a zameriavali lokality na Ponitrí a našli sme dve koncentrácie artefaktov na rozhraní katastrov obcí Výčapy-Opatovce a Koniarovce. Dve lokality z týchto miest sú známe z prieskumov J. Bártu v 60-tych rokoch. Lokality ležia západne od obcí na okraji Nitrianskej Pahorkatiny v nadmorskej výške 235 m. V […]

Hrušovany – Caryny 1 a 2, prieskumy 2011-2013

Paleolitické lokality v Hrušovanoch sa našli počas prieskumov Ponitria v roku 2011. Opakované prieskumy sme urobili v rokoch 2012 a 2013. Lokality ležia západne od obce na okraji Nitrianskej Pahorkatiny v nadmorskej výške 240-250 m. Poloha Caryny 1 s počtom zhruba 290 kusov a menšia poloha Caryny 2 s počtom 6 artefaktov zväčša z SGS a […]

© Ondrej Žaár 2013, kontakt: ondrej.zaar@gmail.com, paleolit@paleolit.org Frontier Theme